Algemene voorwaarden

Reservering

Wij verhuren vakantiehuis Haus Paulanic via website, telefoon of email. U ontvangt van ons een bevestiging met een opgave van de aanbetaling en de totale kosten. De aanbetaling bedraagt 25% van het te betalen bedrag. De borg bedraagt € 150,00

Betaling en verdere afwikkeling

Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. Uw aanbetaling dient binnen 5 dagen na ontvangst van de voorlopige reserveringsbevestiging op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Het resterende huurbedrag, inclusief bijkomende kosten, dient minimaal 3 maanden voor huurdatum te zijn voldaan. Als deze betalingen niet ontvangen zijn binnen de hiervoor genoemde termijnen, behouden wij het recht de woning opnieuw te verhuren aan anderen. Toeslagen die van overheidswege opgelegd worden, o.a. toeristenbelasting, zullen aan u doorberekend worden. Na vertrek worden de energiekosten verrekend met de borg.  Uw betaling houdt tevens in dat u akkoord gaat met deze huurvoorwaarden en huisregels.

Annulering

No-Risk Covid 19. Indien Oostenrijk inzake Covid 19 als oranje aangemerkt wordt, kan er kosteloos geannuleerd worden. Indien door welke andere omstandigheden dan ook, de woning door huurder niet betrokken kan worden, blijft de huurder aansprakelijk voor het resterende huurbedrag, tenzij de huurder langer dan 3 maanden voor de huurperiode de reservering schriftelijk annuleert. In dit geval zal de aanbetaling niet terugbetaald worden en dient als schadeloosstelling voor gederfde huurinkomsten. Wij zijn dan gerechtigd de woning aan anderen te verhuren.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door een ongeval, brand of welke oorzaak dan ook aan huurder of diens medebewoners, overkomen in of rondom de vakantiewoning. Indien wij door overmacht gedwongen zijn de huurovereenkomst te annuleren zijn wij op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal restitutie van het aan ons betaalde bedrag plaatsvinden. Huurder is aansprakelijk voor alle eventuele schade aan meubilair en/of inventaris door hem of zijn medebewoners veroorzaakt. Schade of vermissing dient uiterlijk aan het einde van de huurperiode te worden gemeld en vergoed.

Aankomst, vertrek en verblijf in de woning

De woning mag in geen geval zonder onze toestemming met meer personen worden betrokken dan vooraf is overeengekomen. Roken is alleen buiten de woning toegestaan. Huisdieren zijn niet toegestaan! U dient zelf beddengoed en linnengoed mee te nemen. Keukendoeken zijn aanwezig. Aankomst eerste huurdatum na 15.00 uur; vertrek laatste huurdatum vóór 10.00

Klachten

Een eventuele klacht dient u ons binnen 48 uur telefonisch ter kennis te brengen. Onmiddellijk nadat de klacht ons bekend is geworden, zullen wij al het mogelijke doen om uw klacht te laten oplossen. Indien wij niet in staat blijken een redelijke oplossing te bewerkstelligen dan stellen wij alles in het werk om u een goed alternatief te kunnen aanbieden. Indien u echter zonder met ons in overleg te treden de door u gehuurde woning verlaat, verliest u het recht op schadevergoeding of recht op onze hulp bij het vinden van een passend alternatief. Mocht ondanks onze tussenkomst uw klacht niet of niet voldoende tot uw genoegen worden opgelost dan kunt u ons schriftelijk uw klacht doen toekomen. Dit dient te geschieden uiterlijk één maand na de eerste dag van de betreffende huurperiode. Onze aansprakelijkheid beperkt zich te allen tijde tot ten hoogste de volledige huursom. Voor overlast door bouw- of straatwerkzaamheden kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. In geval van geschil is mede bevoegd de rechter in het arrondissement Apeldoorn.

Afvoer huisvuil

Uw afval dient u zelf nauwkeurig te scheiden. Afval kan beneden in de kelder worden gescheiden. Het restafval kan goed afgesloten in de container gedeponeerd worden.

Gebruik tuin, terrassen Het is niet toegestaan om weilanden van de buren te betreden.

Ons hele perceel mag u vrij betreden en gebruiken.